Läs mer om hur ditt elpris bestäms

Det rörliga elpriset består av vårt rörliga inköpspris av el i öre/kWh, ett fast påslag i öre/kWh, vår fasta kostnad för hantering och inköp av elcertifikat i öre/kWh samt en fast månadsavgift. Prisuppgifter för de fasta avgifterna lämnas dels innan avtalet om rörligt elpris ingås, dels finner du dina avtalade fasta avgifter på din avtalsbekräftelse.

För anläggningar med timavräknad förbrukning motsvarar vårt rörliga inköpspris av el ett viktat medelvärde av din förbrukning per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även vid var tid gällande avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

För övriga anläggningar motsvarar vårt rörliga inköpspris av el ett viktat medelvärde av vår inköpta energivolym för schablonavräknade anläggningar per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även vid var tid gällande avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

De rörliga avgifterna till Svenska kraftnät omfattar ”grundavgift för förbrukning” samt viktad ”effektreservavgift” baserad på förbrukningsprofilen för schablonavräknade anläggningar i hela Sverige under de senaste tre kalenderåren. De rörliga avgifterna till Nord Pool omfattar ”day-ahead fee” och ”settlement fee day-ahead”. Avgifterna till Svenska kraftnät och Nord Pool omräknas till svensk valuta sista vardagen i varje månad baserat på Nordeas dagliga mittkurs;

Läs mer om Nordeas dagliga mittkurs

Aktuella rörliga avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool finner du på:

http://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/balansansvar/balansansvarsavtal/
https://www.nordpoolgroup.com/trading/Fees/Nordic-Baltic/

Historiska rörliga avgifter till Svenska kraft