Skip to main content

Vi värnar om miljön

Som elhandelsbolag ligger det oss varmt om hjärtat att värna om vår miljö. Vi bor i ett nordligt land med stundtals riktigt kalla temperaturer och vi har stort behov av att kunna värma våra bostäder och hus. Det går åt mycket energi för detta, och vi har alla ett ansvar för att använda energin på rätt sätt. I vårt dagliga arbete ger vi råd och tips på hur du som kund kan spara på el för att få ner både kostnad och förbrukning. Vi erbjuder också miljöavtal för dem som vill ta ytterligare ett steg i sitt eget individuella miljöengagemang.

För dig som har valt Bra miljöval

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
  • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Vad ställer Bra Miljöval för miljökrav?

Borås Elhandels försäljning av Bra Miljöval.

Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men det ställs hårda krav även på den förnybara elproduktionen. Detta gör Bra Miljöval till en av världens tuffaste miljömärkningar.

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Icke miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken.

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lång lista på ”stoppområden” i Naturskyddsföreningens kriterier. Biokraft som är märkt med Bra Miljöval måste ha kontroll över sitt bränsle. Råvaran får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet).

Källa: Naturskyddsföreningen

För dig som valt EPD – urspungsmärkt el från vatten, vind och sol

Borås Elhandels försäljning av miljöprodukter.Bra Miljöval och EPD MiljöEl Vatten.
  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft och solkraft.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft och fossilkraft, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.

EPD-el är förnyelsebar vattenproducerad el från nordiska anläggningar. EPD innebär att elleveransen har en certifierad miljövarudeklaration, d.v.s. en kvalitetssäkrad och jämförbar information om produktens miljöpåverkan. EPD möjliggör också jämförelser i ett livscykelperspektiv från ”ax till limpa”, d.v.s: Byggande -> Bränsleproduktion -> Drift och underhåll (inklusive normala driftstörningar) -> Reinvesteringar -> Rivning.

EPD Är ett systematiskt verktyg och garanterar

  • Kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald med mera.
  • Uppgifter som är adderbara för företag som ska certifiera egen miljövarudeklaration.